เลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในยุคศตวรรษที่ 21

ต้องยอมรับกันว่า เด็กที่เติบโตมาในยุคปัจจุบันคือเด็กในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกเช่นกัน ซึ่งจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีแบบนี้ และลูกจะต้องมีทักษะอะไรบ้างสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคต ไปดูกัน

ทักษะการเรียนรู้แบบ 4C จำเป็นสำหรับอนาคต
หลักการ 4C นั้นประกอบไปด้วย
-    Critical Thinking ความคิดเชิงคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา
-    Collaboration การทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
-    Creativity การมีความคิดสร้างสรรค์
-    Communication ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น
โดยทั้งหมดเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม ที่ควรจะปลูกฝังให้ลูกน้อยตั้งแต่เด็กเพื่ออนาคตที่มีคุณภาพ

IMT Skills 3 ทักษะจำเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เพราะเติบโตมาในยุคของเทคโนโลยี การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้คล่องจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะทำให้เด็กเข้าใจและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ทักษะ
-    Information Literacy ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล และประเมินข้อมูลได้ด้วยตัวเองเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
-    Media Literacy ความสามารถในการเข้าถึงสื่อ และเข้าใจความหมาย รูปแบบของสื่อ แยกแยะและวิเคราะห์ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือและมีข้อเท็จจริงอย่างไร
-    Technology Literacy ความเข้าใจในคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี หรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้อง

ทักษะในการใช้ชีวิตนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ในอนาคต ในฐานะพ่อแม่ที่เป็นห่วงลูกน้อย เตรียมพร้อมรับมือในทุกๆด้านนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ เลือกประกันออมทรัพย์ที่พ่วงไปด้วยประกันสุขภาพสำหรับลูกน้อย ประกันสุขภาพแมนูไลฟ์ Max Kids สุขภาพก็ได้ เก็บออมก็มี ด้วยระยะออมสั้นเพียง 8 ปี แต่คุ้มครองชีวิตยาวนานถึง 18 ปี พร้อมด้วยเงินคืนต่อเนื่องทุกปี รวมสูงสุด กว่า 180%