thailandnswadmin's blog

ก.ไอซีที เตรียมพร้อมรองรับระบบการยื่นคำร้องแบบ Single Window Entry

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กลาง) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาระบบงานเพื่อการยื่นคำร้องแบบ Single Window Entry สำหรับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้า ครั้งที่ 3 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว สำหรับการสัมมนาฯ   ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบต้นแบบและโปรแกรมเปิดเผยรหัสเพื่อการยื่นคำร้องแบบ Single Window Entry สำหรับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้า และนำเสนอซอฟต์แวร์ระบบต้นแบบและโปรแกรมเปิดเผยรหัสดังกล่าว ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำซอฟต์แวร์ระบบต้นแบบฯ นี้ไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อย

Thai

หน่วยงานที่้เกี่ยวข้อง

ลำดับ    หน่วยงาน    โครงการ
1    กรมการขนส่งทางบก    โครงการพัฒนา ระบบเชื่อมโยงระหว่าง National Single Window กับระบบสารสนเทศภายใน ของกรมการขนส่งทางบก
สถานะ: การพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล้ว ได้ดำเนินการในขั้นตอนการกำหนด schema ที่จะใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร เมื่อมีการสรุปผลแล้ว จะได้ทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่อไป

Thai

"ไอซีที"เทเงิน 250 ล.สร้างมาตรฐาน อีโลจิสติกส์ข้อมูล"นำเข้า-ส่งออก"

"ไอซีที" เดินเครื่องกระจายงบฯ 250 ล้านบาทให้หน่วยงานรัฐพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า-ส่งออกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดต้นทุนและเวลาการนำเข้า-ส่งออก

Thai

Electronic Business XML Initiative (ebXML)

ebXML is an international initiative established by UN/CEFACT and OASIS. "The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) and the Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) have joined forces to initiate a worldwide project to standardize XML business specifications. UN/CEFACT and OASIS have established the Electronic Business XML Working Group to develop a technical framework that will enable XML to be utilized in a consistent manner for the exchange of all electronic business data.

Thai

ก.ไอซีที เตรียมความพร้อมบริการ e-Logistic

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้มีการริเริ่มโครงการ National Root CA และ CA Interoperability เพื่อ e-Logistics โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในการทำให้ระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้งานในประเทศสามารถทำงานร่วมกันได้ แม้ว่าจะออกโดยผู้ให้บริการต่างรายกัน และสามารถขยายไปยังผู้ให้บริการในต่างประเทศได้ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ หรือ Public Key Infrastructure : PKI สำหรับโครงการที่มีการใช้เทคโนโลยี PKI ของหน่วยงานที่ได้รับงบสนับสุนนจากโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริการภา

Thai

กรอบการดำเนินงานของ National Root CA ของประเทศไทย

รูปแบบการให้บริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสาธารณะในปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในรูปแบบการทำ e-Transaction หรือ e-Commerce ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้น จำเป็นจะต้องมีการสร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการยืนยันตัวบุคคลในกระบวนการดังกล่าว ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: PKI) สำหรับการยืนยันตัวตนในโลกอิเล็กทรอนิกส์
 

Thai

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552
ภาพบรรยายกาศ แขกผู้เข้าร่วมเป็น สักขีพยาน ในพิธีการลงนามฯ
ภาพบรรยายกาศ แขกผู้เข้าร่วมเป็น สักขีพยาน ในพิธีการลงนามฯ
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวรายงานแก่ท่านประธานในพิธีี
ภาพท่านผู้แทน จากหน่วยงานผู้เข้าร่วมลงนาม
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
ภาพถ่ายรวมท่านผู้แทน จากหน่วยงานผู้ร่วมลงนาม
ภาพบรรยากาศในพิธีลงนาม
ภาพบรรยากาศในพิธีลงนาม
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง แถลงข่าวร่วมกับผู้แทน จาก 10 หน่วยงาน

Thai

กิจกรรมเพื่อสร้างเครื่อข่ายในการดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุน ระบบ National Single Window ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

โครงการบริหารจัดการและประสานงานการพัฒนา
ระบบ e-Logistics ของหน่วยงานภาครัฐ
ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2552
ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี
โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน หน้างานสัมมนา
ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ประสานงานโครงการ เกริ่นนำวัตถุประสงค์ของโครงการ

Thai

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็น ในการวางกรอบความร่วมมือ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ National Single Window และระบบ e-Logistics ครั้งที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็น ในการวางกรอบความร่วมมือ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ National Single Window และระบบ e-Logistics ครั้งที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552
ณ ห้องประชุม Grand Ballroom 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์
ดูตารางหมายกำหนดการ
นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ขณะกล่าวรายงาน ต่อท่านประธานในพิธี
นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

Thai

การประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ กระบวนการ นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ ของประเทศไทย


การประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ
กระบวนการ นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ ของประเทศไทย

ดูตารางหมายกำหนดการ  |  ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    
ภาพบรรยากาศ การลงทะเบียน เข้าร่วมสัมมนา

ภาพบรรยากาศ บริเวณที่จัดนิทรรศการ

    
ภาพบรรยากาศบริเวณที่จัดนิทรรศการ

ภาพบรรยากาศในห้องสัมมนา

Thai

Pages

Subscribe to RSS - thailandnswadmin's blog