สาเหตุของสมาธิสั้นในเด็ก? และหลักสูตรพัฒนาสมาธิให้ดีขึ้นได้

ระดับสมาธิที่พบในเด็กนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองของเด็กแต่ละคน ซึ่งเด็กแต่ละคนนั้นก็จะมีความสามารถทางด้านสมองที่แตกต่างกันออกไป

ปัจจัยที่มีผลต่อโรคสมาธิสั้น

1. เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เกี่ยวข้องกับการผิดปกติของยีนส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยีนส์ที่ส่งผลต่อการหลังสารโดพามีนในสมอง ผู้ป่วยจะมีความผิดปกติที่มักจะมีระดับของสารพามีนในสมองต่ำกว่าคนทั่วไป

2. สภาพสิ่งแวดล้อม มารดาสูบบุหรี่อาจจะทำให้บุตรในครรภ์ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น เนื่องจากสารนิโคตินในบุหรี่ทำให้ทารกในครรภ์เกิดภาวะขาดออกซิเจนได้ หรือสารพิษประเภทตะกั่วก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้นได้ เช่น สีทาบ้าน เป็นต้น

3. ความผิดปกติของสมอง สาเหตุหนึ่งของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น  เด็กแต่ละคนนั้นก็จะมีความสามารถทางด้านสมองที่แตกต่างกันออกไป สมองจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสามารถและประสิทธิภาพในการรับรู้และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ของเด็กแต่ละคน

พ่อแม่บางคนที่มีลูกสมาธิสั้น มักจะโทษตัวเองว่าเป็นเพราะตนเองเลี้ยงลูกไม่ดี แต่การเลี้ยงดูของพ่อแม่ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเกิดโรคสมาธิสั้น แต่การเลี้ยงดูและการดูแลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้เด็กที่มีอาการสมาธิสั้นอยู่แล้วมีอาการมากขึ้น ซึ่งในทางตรงกันข้าม การดูแลที่ดีกลับจะช่วยให้เด็กสมาธิสั้นมีอาการดีขึ้นได้ หลักฐานจากการวิจัยในปัจจุบันพบว่า ความผิดปกติทางพันธุกรรมน่าจะเป็นสาเหตุของโรคสมาธิสั้นมากกว่าการเลี้ยงดู แต่ทั้งนี้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กบางประการ อาจมีผลทำให้อาการของโรคสมาธิสั้นแสดงออกรุนแรงขึ้นกว่าเดิมและโรคสมาธิสั้นสามารถบำบัด ฝึกพัฒนาสมาธิ ให้ดีขึ้นได้

สำหรับพ่อแม่คนไหนที่กังวลใจเรื่องลูกเป็นโรคสมาธิสั้น เรียนไม่ทันเพื่อน หรือมีพัฒนาการที่ช้า ใจร้อน ทำอะไรไม่สำเร็จ ทักษะพวกนี้สามารถฝึกและพัฒนากันได้ แต่ต้องฝึกด้วยวิธีที่ถูกต้อง ที่ สถาบัน BrainFit Studio มีหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาสมาธิให้ดีขึ้นได้ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและผ่านการวิจัยทางประสาทวิทยามาแล้วกว่า 30 ปี ทักษะพื้นฐานของสมองในแต่ละช่วงวัยนั้นจึงควรได้รับการพัฒนา เพื่อสร้างความแข็งแรงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและถูกวิธี