บทความ

"ไอซีที" เดินเครื่องกระจายงบฯ 250 ล้านบาทให้หน่วยงานรัฐพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า-ส่งออกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดต้นทุนและเวลาการนำเข้า-ส่งออก นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)...
Post date: Sunday, March 2, 2014 - 15:20
ebXML is an international initiative established by UN/CEFACT and OASIS. "The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) and the Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) have joined forces to initiate a worldwide project to...
Post date: Monday, February 17, 2014 - 11:25
นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้มีการริเริ่มโครงการ National Root CA และ CA Interoperability เพื่อ e-Logistics...
Post date: Thursday, February 13, 2014 - 12:21
รูปแบบการให้บริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสาธารณะในปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในรูปแบบการทำ e-Transaction หรือ e-Commerce ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้น...
Post date: Sunday, February 2, 2014 - 09:55
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552 ภาพบรรยายกาศ แขกผู้เข้าร่วมเป็น สักขีพยาน ในพิธีการลงนามฯ ภาพบรรยายกาศ แขกผู้เข้าร่วมเป็น สักขีพยาน ในพิธีการลงนามฯ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวรายงานแก่ท่านประธานในพิธีี ภาพท่านผู้แทน จากหน่วยงานผู้เข้าร่วมลงนาม นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์...
Post date: Thursday, January 30, 2014 - 16:18
โครงการบริหารจัดการและประสานงานการพัฒนา ระบบ e-Logistics ของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน หน้างานสัมมนา ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
Post date: Wednesday, January 29, 2014 - 17:16

Pages