บทความ

โครงการบริหารจัดการและประสานงานการพัฒนา ระบบ e-Logistics ของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน หน้างานสัมมนา ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
Post date: Wednesday, January 29, 2014 - 17:16
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็น ในการวางกรอบความร่วมมือ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ National Single Window และระบบ e-Logistics ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม Grand Ballroom 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ดูตารางหมายกำหนดการ นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา...
Post date: Monday, January 20, 2014 - 12:10
การประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ กระบวนการ นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ ของประเทศไทย ดูตารางหมายกำหนดการ  |  ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง        ภาพบรรยากาศ การลงทะเบียน เข้าร่วมสัมมนา ภาพบรรยากาศ...
Post date: Sunday, January 5, 2014 - 11:02

Pages